Stel cookie voorkeur in

Onze school

Ieder kind kan en wil leren. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Wij zien ouders als educatief partner. Door de betrokkenheid en afstemming met ouders willen we de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Op De Schatgraaf creëren wij een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We komen tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. De talenten en mogelijkheden van ieder kind zijn uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden, zodat zij optimaal zijn voorbereid op hun rol in de samenleving.

Coöperatief Leren

Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen stimuleren het samen werken. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. Samen werken heeft niet alleen effect op de leerresultaten maar ook op de sociale vaardigheden van kinderen, het zelfvertrouwen en het plezier in samen leren.

Kunst en Cultuur

Binnen De Schatgraaf gebruiken we cultuureducatie om zelfvertrouwen bij onze kinderen te ontwikkelen en te vergroten. Wij doen mee aan een vierjarig traject van Kunstbedrijf Arnhem om het Kunst en Cultuuronderwijs een mooie plek in ons onderwijs te geven. In dit project besteden we jaarlijks aandacht aan een bepaalde kunstdiscipline, zoals theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.

Professionele School

Onze school is een lerende school; wij leren met en van elkaar en van onze omgeving. Wij professionaliseren ons voortdurend ons denken en handelen. Wij vinden een professionele cultuur belangrijk omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Binnen onze school zijn dan ook leerkrachten met specialismen aanwezig op gebied van het jonge kind, verschillende vakgebieden, gedrag, dyslexie en meerbegaafdheid. Naast specialisten zijn er intern begeleiders werkzaam die zich met name op de zorg richte n en de ondersteuning van leerkrachten.

Het Team

De Schatgraaf is een jonge school met een enthousiast team. Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Wij genieten ervan om de kinderen te zien groeien. Wilt u graag eens zien hoe wij werken? Maakt u gerust een afspraak. Wij leiden u graag rond.

In ontwikkeling...

26 mei 2017 zijn we gestart met Kanjertraining in samenwerking met de buitenschoolse opvang SKAR. We streven naar een eenduidig pedagogisch klimaat binnen onze brede school.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

Er volgen nog een aantal trainingen voor alle leerkrachten en SKAR medewerkers. Begin volgend schooljaar gaan we hier praktisch mee aan de slag en zult u ook praktijkvoorbeelden gaan zien.