Schoolplan

In dit schoolplan leest u in hoofdstuk 1 de visie, de missie en onze kernwaarden. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe wij werken en wat onze ambities zijn. Dit is terug te lezen in onze kwaliteits- en ambitiekaarten. In het volgende hoofdstuk is de samenwerking met ouders beschreven. Tot slot leest u in hoofdstuk 4 hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs meten en ons verantwoorden.

Schoolveiligheidsplan

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast is het belangrijk dat het voor ons duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. (http://www.evpt.nl/)

Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen en alle medewerkers (een ieder die door de directeur is gemachtigd) die vallen onder Stichting Flores Onderwijs.

Klachtenregeling

Binnen onze stichting is er ook een vaste klachtenregeling vastgesteld. Mocht u klachten hebben verwijzen we naar dit document. Hierin staat de route die we volgen wanneer er klachten ingediend worden.

Schoolondersteuningsplan

Iedere school stelt een schoolondersteuningsplan op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Communicatieplan

In dit plan staat omschreven hoe wij communiceren met en naar ouders. Onze wijze van communiceren, de richtlijnen en de verschillende communicatiemiddelen worden omschreven.