Kennismaken en aanmelden

Er is grote belangstelling voor onze school. Natuurlijk zijn wij hier heel blij mee, maar dit betekent dat wij kinderen die in 2020 geboren zijn, niet meer kunnen plaatsen. In de groepen 3, 4 en 7 zitten wij ook aan ons maximum aantal leerlingen.
Kinderen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een interesselijst. Hierbij is de datum van binnenkomst leidend. Bij plaatsing op de interesselijst krijgt u te horen op welke positie uw kind staat. Zodra er plaats ontstaat, wordt er contact opgenomen met de ouders van de eerstvolgende op de interesselijst.

Wanneer u interesse heeft in onze school en een kennismakingsgesprek wenst, kunt u het contactformulier invullen dat onder het kopje Ouders / Oudercontact staat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk om een afspraak te maken. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen voor een afspraak via ons algemene nummer 026-3891008.
In plaats van een kennismakingsgesprek is het ook mogelijk om een open informatieochtend bij te wonen. In de kolom hiernaast staan de data van deze bijeenkomsten. Deze zijn altijd op woensdagochtend van 8.45 tot ca. 10.15 uur.  

Direct na of tijdens uw bezoek aan onze school kunt u om een (voor)aanmeldformulier vragen. Wanneer wij deze ontvangen en verwerkt hebben, ontvangt u een schriftelijke reactie.
Als uw kind nog geen drie jaar is, is er sprake van een vooraanmelding. In dat geval nemen wij kort voor de derde verjaardag van uw kind contact met u op en wordt de vooraanmelding in behandeling genomen waarbij wij onze plaatsingsprocedure volgen. Zie hieronder voor meer informatie over de plaatsingsprocedure.
 

Plaatsingsprocedure

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf de leeftijd van drie jaar. Wanneer een kind op de instroomlijst de leeftijd van drie jaar oud bereikt en het geplaatst kan worden, wordt er met de ouders contact opgenomen. Tijdens dit gesprek wordt er afgestemd wat er nodig is om het kind te kunnen plaatsen. Zijn er bijvoorbeeld specifieke onderwijsbehoeften waarvoor wij extra zorg moeten inzetten en kunnen wij dat? Is onze school dan de meest passende plek voor het kind, of zijn er andere scholen die daar beter op aansluiten?

Wanneer ouders na dit gesprek het kind willen aanmelden, dan vullen zij aan het einde van het gesprek het aanmeldformulier in en ondertekenen zij deze. De school neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van het kind. Nadat uw aanmelding is ontvangen, heeft de school zes weken de tijd (met een evt. verlenging van vier weken) om een beslissing te nemen over de toelating om het kind te plaatsen.
Als het nodig is doen we, met uw toestemming, extra onderzoek of wordt het multidisciplinair team van de school bij de aanvraag betrokken. Alle gegevens en uitkomsten worden samengevoegd met uw informatie over uw kind. Zo krijgt de school een beeld van wat uw kind aan extra ondersteuning nodig heeft.
In deze onderzoeksperiode wordt met toestemming van ouders contact opgenomen met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere instanties. Maar ook uitkomsten van onderzoeken (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) zijn belangrijk. 

Op deze website onder het kopje 'Onze School / Schooldocumenten' staat het Schoolondersteuningsprofiel van De Schatgraaf. Hierin staat beschreven hoe de ondersteuning op de school is georganiseerd en wat de school eventueel nog aan extra ondersteuning kan bieden. Die informatie kun u als ouder gebruiken als u moet kiezen voor een school voor uw kind. 

Inschrijven
Binnen zes (tot tien) weken na aanmelding ontvangen ouders het inschrijfformulier, die ouders volledig ingevuld en ondertekend retourneren. Na het verwerken van het inschrijfformulier in onze leerlingenadministratie ontvangen ouders een bevestiging van inschrijving. Hiermee is het aanmeld-/inschrijfproces afgerond en is het kind officieel ingeschreven.
Ongeveer acht weken voordat het kind vier jaar wordt, volgt de indeling in een groep. Er wordt gekeken in welke groep het kind het best zou passen. Hierbij houden we rekening met de geboortedatum, het geslacht, de onderwijsbehoefte en de groepsgrootte.

Tussentijds instromen
Wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt, bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap.
Wij zijn verplicht om aansluitend aan het kennismakingsbezoek contact op te nemen met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 
Mocht u al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het kind start op onze school, dan horen we dit graag van tevoren. Denk daarbij aan medische begeleiding, taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins.
Wij zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind een extra afspraak maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de kwaliteitscoördinator of een al betrokken behandelaar aansluiten, of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij mogelijk al betrokken andere instanties. Door zorgvuldige afstemming kunnen we op basis van wat wij kunnen, waar hulp noodzakelijk, afstemmen wat de best passende plek is voor uw kind.

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Schatgraaf zitten, hebben voorrang bij het plaatsen. Dus mocht u uw jongere kind(eren) ook bij ons willen plaatsen, vragen wij u om zo vroeg mogelijk aan te melden. U helpt ons zo zicht te houden op de groei van het leerlingenaantal. Voor een (voor)aanmeldformulier kunt u terecht bij onze administratie.