Schoolplan
In dit schoolplan leest u in hoofdstuk 1 onze visie, missie en kernwaarden. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe wij werken en wat onze ambities zijn. Dit is terug te lezen in onze kwaliteits- en ambitiekaarten. In het volgende hoofdstuk is de samenwerking met ouders beschreven. Tot slot leest u in hoofdstuk 4 hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs meten en hoe wij ons verantwoorden.

Schoolveiligheidsplan
De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico inventarisatie, personeelsbeleid, et cetera. Daarnaast is het belangrijk dat het voor ons duidelijk is hoe te handelen in het geval van onveilige situaties.

Daartoe is een veiligheidsplan opgesteld dat geldt voor alle scholen en alle medewerkers die vallen onder stichting Flores Onderwijs.

Klachtenregeling
Binnen onze stichting is er ook een klachtenregeling vastgesteld en in een document opgenomen. Mocht u klachten hebben, dan verwijzen wij naar dit document. Hierin staat de route die wij volgen wanneer er klachten ingediend worden.

Het document 'klachtenregeling' wordt door onze stichting geactualiseerd in het schooljaar 2022-2023. Na aanpassing plaatsen wij deze weer op de website. Tot die tijd kunt u informatie vinden op de website van onze stichting onder https://www.floresonderwijs.nl/informatie/protocollen-en-regelingen/.

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Communicatieplan
In dit plan staat omschreven hoe wij communiceren met en naar ouders. Onze wijze van communiceren, de richtlijnen en de verschillende communicatiemiddelen worden omschreven.
Het communicatieplan voor 2022-2023 wordt geactualiseerd en zal daarna op de website worden geplaatst.